BMBASE4C, İnşaat Sektörüne Yönelik Web Tabanlı Entegre Yönetim Yazılımı - SAN-TEZ Projesi

Genel Bilgiler

Proje Adı BMBASE4C, İnşaat Sektörüne Yönelik Web Tabanlı Entegre Yönetim Yazılımı - SAN-TEZ Projesi
Başlangıç Tarihi 01.01.2008 Bitiş Tarihi 30.01.2015

BMBASE4C, İnşaat Sektörüne Yönelik Web Tabanlı Entegre Yönetim Yazılımı, inşaat sektörü bünyesinde birbirlerinden bağımsız olarak kullanılan ve dağınık yapıdaki Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Proje Yönetimi (PM) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımlarının birbirleri ile etkileşimli olarak çalışması ve aralarındaki iletişim sorunlarının çözülmesi için geliştirilmiştir. Portal mantığındaki bu çözümü; mal sahibi, yüklenici, proje yönetimi, tasarım grubu ve yapı denetim firmaları kendilerine ait farklı arayüzlerden, farklı kabiliyetlerle erişebilmekte ve tanımlanan hakları dahilinde sistemdeki verileri online olarak kullanabilmektedir.

 

Sistem mimarisi ve fonksiyonlar

Yazılımın Web tabanlı olması, her yerden erişim ve sonsuz lisanslama seçeneklerini beraberinde getirmektedir. Bu sayede inşaat proje yönetim süreçlerinin her an her yerden izlenebilirliği sağlanmıştır. Özellikle farklı şantiyelerde gerçekleştirilen ve tekrarlayan işlerin yürütüldüğü projelerin, örneğin banka şubelerinin konsept inşaat ve revizyon projelerinin kontrolünde büyük kolaylık ve esneklik sağlanmaktadır.

CAD yazılımları kullanılarak üretilen çizimler üzerinden malzeme, kaynak ve bina eleman listeleri, metraj vb bilgiler otomatik olarak alınıp, standart veya firmaya özgü poz listeleri ile eşleştirilerek PM ve ERP modüllerine aktarılabilmektedir. Tüm projenin yürütülmesi için gerekli olan proje, kaynak, doküman ve alarm yönetimi BMBASE4C ile tek noktadan sağlanmaktadır.

 

Sistem gereksiz tekrarlanan veri girişlerinde hata oluşmasını ve bilgi ilişkilerinin yok olmasını engelleyecek bir yapıdadır, böylece sistemdeki değişiklikler otomatik olarak algılanmakta ve ilgili kullanıcılara alarm/bilgi olarak gönderilmektedir. Değişiklik istekleri de yine bu yapı üzerinden gerçekleştirilmektedir. ERP tarafında yapılan değişiklikler PM tarafında bir değişikliğe neden olacaksa bunlar, export edilerek proje yöneticisinin offline çalışması sağlanacak ve böylelikle ERP-PM arasında kararsız bir durum oluşturulmayacak şekilde geliştirilmiştir. Aynı durum ERP tarafında bir değişiklik öngörüldüğünde PM tarafı için de geçerli olacaktır.

 

Proje Yönetim Modülü

Proje yönetimi alt modülleri; aktiviteler, doküman yönetimi, ajanda, izleme, risk analizi, kontratlar, hakedişler, bütçe, performans analizi, değişiklik istekleri, CAD tarafından veri transferi, revizyon yönetimi, ilerlemeler ve raporlar gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

BMBASE4C tek bir proje yönetim firmasının yürüttüğü farklı mal sahiplerine ait değişik projelerin yönetimi için kullanılabileceği gibi, tek bir mal sahibi tarafından farklı proje firmalarına verilen değişik projelerin takibi için de konfigüre edilebilir.

Banka Sektöründeki İnşaat ve Revizyon İşlerindeki Üretim Açısından Avantajlar

  1. Konsept çalışmalarına ait AutoCAD çizimlerinin bir obje olarak tanımlanması ile tekrarlanan işlerdeki tüm projeler içindeki benzer objelerin toplamının bulunmasında, tek seferde sipariş verilmesinde, ilgili şantiye ve mahale aktarılmasında ve hakediş işlemlerinde büyük kolaylık ve esneklik sağlamaktadır.
  2. Verilerin otomatik CAD çiziminden alınabilmesi hata oranını düşürmekte, revizyonlar arası farkların kısa sürede hatasız raporlanması sağlanabilmektedir.
  3. Gerektiği durumlarda CAD tasarım çizimlerine ihtiyaç duymadan metraj ve keşif listelerinde yapılan değişiklerin (revizyon bazında) otomatik CAD yazılımına export / import edilmesi ile CAD tasarım üzerinde tekrar bir çalışma gerekliliğinin ortadan kaldırılması (bu maddede bazı kısıtlamalar bulunmaktadır).
  4. Otomatik elde edilen kesif ve metraj bilgilerinin firma tanımlı veya standart POZ listesi ile ERP entegarsyonunu sağlayarak gerçeğe çok yakın maliyet analiz yapılabilmektedir.
  5. Tek merkezde kurulacak web tabanlı portal çözümü ile tüm partilerin (malsahibi, proje yönetim firmaları veya departmanları, taşeronlar, yapı denetim firmaları ve tasarım grupları) bu sisteme veri sağlaması sağlanacak ve bu verilerden ilgili partiler gerekli bilgileri alabilecektir.
  6. Tek merkezde veri oluşturulması standart bir format üzerinde çalışmasını sağlayacağından eski projeler ile yeni projeler birbiri ile sorunsuz kıyaslanabilecektir.
  7. Doküman yönetimi sayesinde tüm verilerin tek bir merkezde tutulması ve oluşturulması verilere heryerden herzaman erişim olasılığı sağlayacaktır.
  8. Alarm yönetimi ile birbirinden kopuk olan inşaat üretimdeki tüm partilere merkezi yapıdan ilgili oldukları konularda ve işlerde alarmlar ve bilgiler gönderilerek verilerin canlı ve güncel tutulması sağlanacaktır.
  9. Benzer projelerden çok kısa sürede proje kopyalaması ile proje yönetime hemen başlanabilecek veya sistemde tutulan eski benzer projelerden gerekli tüm bilgiler (kontratlar, taşeronlar, iş süreçleri, risk analizleri, sorunlar ve çözümleri, birim fiyat çalışmaları) anında alınabilecek ve analizler yapılabilecektir.
  10. Verilerin CAD çizim dosyasından otomatik alınmasın durumunda çözüm üzerinde tanımlanan birim fiyat, 4D ve 5D bilgileri ile eşleştirme yapılarak proje yönetimine sadece keşif ve metraj bilgisi değil süreç, ekip/ekipman ve tüm maliyetler bazımda bilgi de aktarılabilecektir. Proje yönetimi t=0 anında bile bir proje planına sahip olabilecektir. Bu proje planını isterse eski bir projeden alabileceği gibi bu oluşan draft projeyi başka projlere de kopyalabilecektir.

YYES-Yapım Yönetim Enformasyon Sistemi

İnşaat firmalarının inşaat sahası ve merkez ofisleri arasında projelerin temel kapsamlarını oluşturan belli konularda önemli bilgi kopukluklarını gidermek projenin asıl amacı, uluslararası anlamda İnşaat Firmalarının inşaat sahası ve merkez ofis arasında; planlama (CPM), bütçeleme, koordinasyon gibi alanlardaki kopukluklarını gidermek adına bir sistem geliştirmek de projenin temel hedefi olarak belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda öncelikle bir yönetim modeli devamında bu modele dayanan bir yazılım geliştirilmesi planlanmış, programın uluslararası anlamda her inşaat firmasına el kitabı olacak şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu noktada elde edilecek bu çıktı gerek ülkemizin inşaat firmalarına bir kılavuz olması açısından, gerek inşaat firmalarımızın Avrupa Birliği entegrasyonu bağlamında birikimlerini arttırması açısından son derece önemlidir.

Bu bağlamda bir yönetim modelinin geliştirilmesi, öncelikle mevcut yönetim modellerinin analizi, bu modellerin açıklarının, zayıf yönlerinin saptanması aşamalarını kapsar. Devamında planlama (CPM), bütçeleme, koordinasyon gibi projenin en önemli aşamalarında yaşanan bu sorunları en aza indirecek yeni bir modelin planlanması aşaması gelmektedir.

Yeni yönetim modelinin bir çıktısını oluşturması için geliştirilen yazılım ile birlikte Ar-Ge sürecinin son bulması planlanmıştır.

Bu kadar önemli sebepler ile birlikte ülkemizin önde gelen inşaat firmaları ve İTÜ – PYM Mütevelli Heyeti tarafından TechnoBee’nin ele alması uygun görülmüştür.