Garanti Bankası İnşaat Birimi Süreç İyileştirme ve Prosedür Danışmanlığı Hizmeti

Genel Bilgiler

Proje Adı Garanti Bankası İnşaat Birimi Süreç İyileştirme ve Prosedür Danışmanlığı Hizmeti
Başlangıç Tarihi 02.04.2012 Bitiş Tarihi 31.01.2013

Proje Amacı ve Hedefi
 • PROSEDÜR OLUŞTURMA ve TÜM SÜREÇLER İLE İLGİLİ STANDART MODELLER BELİRLEME, SİSTEM VE PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ, YATIRIM DÖNEMİ VE İNŞAAT ÖNCESİ SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ
 • Yer Tespiti ve Proje Hazırlanması Prosedürünün Oluşturulması
Önerilen arsa, bina ve benzeri taşınmazlar ile ilgili saha (mekan) tespitlerinin yapılması, konum bilgileri, satın alma/kiralama opsiyonları, fiziki şartlar, altyapı, ulaşım şartları ve benzeri bilgileri içeren “Durum Raporları” nın hazırlanması, 
Saha (mekan) ile ilgili resmi evrakların temin edilmesi, imar durumu, tapu, çap, röperli kroki ve benzeri resmi evrakların temin edilmesi, kira/taşınmazın değer tespiti için kira ekspertizi yapılması,
İhtiyaçlar doğrultusunda “Deprem Analizleri” yaptırılması(T.D.Y. 2007’ye uygun olarak) ve teknik rapor taslağının hazırlanması,
Proje gruplarının seçilmesi,
Proje kritelerinin belirlenmesi,
Projelerin ölçek ve teknik özelliklerine göre sınıflandırılması ve tip projelerin hazırlatılması,
Detay kitapçıkları uygulama prosedürlerinin hazırlanması,
Proje kontrol, revizyon ve kabul prosedürleri,
Resmi işlemler süreci takip dokümanlarının hazırlanması,
İş akış diagramları ve görev tanımlamasının yapılması
Hizmet Kapsamında, İnşaat Kadrosu ile birlikte, tüm süreçlerle ilgili standartmodellerin belirlenmesi,
 • İhale Yönetimi (Proje ve Taahhüt Firmaları) Prosedürünün Oluşturulması
Master(Genel) iş programı hazırlanması ile ilgili örneklerin oluşturulması
Bütçe hazırlığı ile ilgili yöntemlerin aktarılması ve ön bütçe hazırlanması
BANKA ile birlikte belirlenecek firmalar hakkında ön yeterlilik kriterlerinin tespiti ve değerlendirilmesi, firma havuzlarının oluşturulması (bölgesel, ölçek ve benzeri kriterlerin tespiti)
BANKA ile koordineli olarak İdari Şartname, Sözleşme Taslağı ve diğer İhale dokümanlarının yeniden düzenlenmesi (Satın alma veya İnşaat işleri ihale yöntemi doğrultusunda)
İhale dokümanlarının dağıtımı ile ilgili mevcut prosedürün yeniden düzenlenmesi ve gerekli dokümantasyonun (standart formlar) hazırlanması.
İhale sorularının cevaplandırılması ve zeyilname yayınlanması ile ilgili prosedürün oluşturulması,
Teklif dosyalarının toplanması ve açılması ile ilgili prosedürün düzenlenmesi ve gerekli dokümantasyonun (standart formlar) hazırlanması,
Teklif dosyalarının dökümante edilmesi, kıymetli evrakların düzenlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi, mukayese tablolarının düzenlenmesi ve teklif değerlendirme prosedürünün oluşturulması,
İhale toplantılarının düzenlenmesi ile ilgili prosedür oluşturulması ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması,
İhalenin sonuçlandırılması prosedürünün oluşturulması
 • Sözleşme Yönetimi Prosedürünün Hazırlanması
İnşaat müdürlüğünde kullanılan sözleşme tiplerinin tespit edilmesi (satın alma, taahhüt, kiralama ve benzeri), mevcut sözleşmeler gözden geçirilerek oluşturulan prosedürler doğrultusunda revizyonların yapılması.
Sözleşme örneklerinin hazırlanması, hukuk departmanı ile koordinasyon sonucunda nihai sözleşme metinlerinin hazırlanması.
Sözleşme daveti, resmi ve idari evraklar listelerinin oluşturulması, avans şartlarının belirlenmesi.
Örnek sözleşme dosyalarının hazırlanması.
 • Şantiye Yönetimi Prosedürünün Hazırlanması
İnşaat süresince tüm taraflar arası koordinasyon sağlanması ve koordiansyon toplantıları düzenlenmesi prosedürlerinin hazırlanması
Master iş programı hazırlanması ve inşaat süresince iş programının güncellenmesi,
Yer teslim formlarının hazırlanması,
Malzeme onay dokümanlarının hazırlanması,
Saha imalatlarının kalite kontrol dokümanlarının hazırlanması,
İmalatçı, depo malzeme sevk formlarının hazırlanması,
Hakediş formatı hazırlanması, prosedürün hazırlanması.
İnşaat süresince bütçe revizyonları yapılması,
Hakediş ödeme ve nakit akış planlarının hazırlanması,
Shop Drawing (Uygulmaya yönelik imalat resimleri) koordinasyonu,
Aylık raporlama formatının oluşturulması,
İş Güvenliği denetimi,
Değişiklik ve revizyon prosedürlerini oluşturulması,
Yeni fiyat tespiti ile ilgili prosedürlerin oluşturulması,
Proje ve dokümantasyonların hazırlatılması,
Geçici Kabul ve Kesin Kabul işlemleri prosedürü,
Test ve devreye alma prosedürlerinin oluşturulması yönetimi,
Uygun olmayan İmalatlar ile ilgili prosedürün oluşturulması.
Taşeron Değerlendirme - Kapanış – Bütçe raporu oluşturulması
 • İç Denetim Prosedürünün Hazırlanması
Birim ve Bölge Sorumluları bazında İnşaat Müdürlüğü kapsamında İç Denetim çalışmasının yapılması için prosedür hazırlanması,
İç Denetim formlarının hazırlanması,
İç Denetim eğitimlerinin verilmesi,
İç Denetim değerlendirme sisteminin oluşturulması
 • Arşiv Prosedürünün Hazırlanması
İnşaat Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetlere ait dokümanların düzenli bir şekilde arşivlenmesi için dosyalama ve arşivleme prosedürünün oluşturulması,
Dosya numaralama ve takip sisteminin oluşturulması,

Proje İçindeki Ar-Ge Çalışmaları
ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
BANKA ile koordineli olarak mevcut sistem ile ilgili ön inceleme yapılması;
 • Mevcut proje süreçlerinin incelenmesi ve BANKA İnşaat Müdürlüğü çalışanları ile ihtiyaç belirleme çalışmalarının yapılması;
Ortalama proje sürelerinin ve aşamalarının tespiti,
Keşif özeti ve teknik şartnamelerin incelenmesi,
Detay kitapçığı incelenmesi,
 • Mevcut ihale yönetimi sürecinin tespiti için aşağıdaki konular sırası ile incelenmesi
İş programı hazırlama teknikleri,
Bütçe hazırlık yöntemi,
Mevcut ihale sistemi (Birim fiyat usulü, götürü bedel, vs)
Taşeron listelerinin hazırlık ve onay metodu,
Mevcut ihale doküman örnekleri,
İhale dokümanlarının dağıtım yöntemi,
İhale sorularının cevaplandırılması ile ilgili yöntem,
Teklif dosyalarının toplanması ve açılması yöntemi,
Teklif dosyalarının değerlendirilmesi ve dokümantasyon yöntemi,
İhale toplantılarının yönetimi ile ilgili sistem,
İhalenin sonuçlandırılması ile ilgili sistem,
 • Mevcut sözleşme yönetimi sürecinin tespiti için incelenmesi
Sözleşme daveti prosedürü,
Mevcut sözleşme doküman örneklerinin değerlendirilmesi,
Sözleşmenin imzalanması ve dağıtılması prosedürü
 • Tüm süreçlerin inceleme sonuçlarının raporlanması
Raporlama sonucunda uygulanacak prosedürlerin tespit edilmesi ve uygulama iş planları hazırlanarak Prosedür çalışmalarına başlanması
 • Tüm uygulamaların incelenmesi
Mevcut Durum İle İlgili Çalışan Personel İle Anket Çalışmalarının Yapılması