Web Tabanlı Tasarım, ERP ve Planlama Sistemleri Destekli Entegre Yönetim Çözümü 1-00034.STZ.2006

Genel Bilgiler

Proje Adı Web Tabanlı Tasarım, ERP ve Planlama Sistemleri Destekli Entegre Yönetim Çözümü 1-00034.STZ.2006
Başlangıç Tarihi 01.01.2008 Bitiş Tarihi 31.12.2009

Proje Amacı ve Hedefi


Günümüzde şirketlerde ve buna bağlı olarak iş süreçlerinde karşılaşılan en büyük sorunun iletişim kopukluğu ve standartlara oturmamış idare biçimlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Yapı endüstrisinde projeler giderek daha karmaşık ve büyük ölçekli olmakta, katılımcıların sayısı, örgütsel şemalar, toplanan, organize edilen ve birimler arasında akan enfomasyonun hacmi büyümektedir. Bu nedenle prosedürlerin, görev tariflerinin, iş tanımlarının ve iletişim mekanizmalarının iyi kurgulandırılamadığı projelerde büyük sorunlarla karşılaşılmakta ve firmaları bu gereksinimlere yanıt verecek kavramsal ve nesnel boyutta gelişmelere zorlamaktadır.

Bu noktada inşaat sektörünün entegrasyonunu sağlamak amacıyla bilginin derlenmesi ve aynı platformda veri paylaşımına dayananan yönetim sistem standartları baz alınarak oluşturulacak süreçler doğrultusunda, yazılım paketleri arasındaki bilgi alış verişini destekleyen, proje organizasyonlarının birbirleri ile iletişimini sağlayan, karar mekanizmasını hızlandıran ve her noktada erişimi sağlayan Web tabanlı entegre bir yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu modelin çözmesi gereken problemleri sıralarsak;
  • Birbirinden bağımsız,  her şirketin kendi içyapısı itibari ile farklı oluşturmuş olduğu iş süreçlerinin olması.
  • Çok sayıda, farklı arayüzlere sahip,  farklı platformlarda çalışan yazılımların kullanılması. 
  • Yazılım sektöründeki ilerlemelerle birlikte mevcut yazılımlar için oluşturulacak entegrasyonların güncelliklerini kısa sürede kaybetmesi.
  • Yazılımların çeşitliliği sebebiyle, arayüzlerin sayısının ve geliştirilmesi zorunlu olan kod miktarının artması.
  • Kullanılan yazılımların farklı versiyonlarının kullanılması 
  • Bu problemlere karşın oluşturulması planlanan modelin özellikleri;
  • Tüm koşullarda, Yönetim Sistemini destekleyecek genel prosedür ve iş akış yapısının teşkil edilmesi.
  • Sistemin ayrık parçalardan oluşması (veri değişimi, süreç yönetimi, bilgi paylaşımı vb. gibi) ve her bir parçanın dinamik bir yapı altında teşkili, böylece gerektiğinde geliştirilebilmesi.
  • Kullanılacak yazılımlar arasındaki veri transferi için gerekli olan ara yüzlerin genelde kabul görmüş formatlarda (IFC/STEP)  yapılması gerekir. 

Sonuç olarak bu çalışmada Yönetim Sistemleri, Tasarım, Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Programları tarafından desteklenen Entegre Yapım Yönetim kurgusu araştırılacak, tüm proje yönetim safhaları tartışılarak,  bu süreç çerçevesinde oluşturulması planlanan tüm süreçler tespit edilecek ve bu noktada proje organizasyonunda bulunan tüm katılımcıların talep edilen verilere kolay  erişimini sağlamak amacıyla Web tabanlı entegre bir yönetim sistemi teşkil edilecektir. 

Çalışma süresince İTÜ, Proje Yönetim Merkezi ve Technische Universitaet Dresden, Fakultaet Bauingenieurwesen Institut für Bauinformatik, Dresden/Almanya ile yapılmış olan doktora anlaşması çerçevesinde, gerekli tüm enformasyon değişimi sağlanacak ve önerilen çalışma ortak bir platformda yürütülecektir.

Proje İçindeki Ar-Ge Çalışmaları


İnşaat proje yönetimi, diğer yönetim şekilleri ile kıyaslandığında daha karmaşık, yönetilmesi ve idaresi daha güç bir yapıya sahiptir. İnşaat projeleri tekrarı  olmayan, girdileri ve çıktıkları birbirinden farklı, inşaatın yapılmasına karar verilmesinden inşaatın bitmesine kadar izlenen süreçlerdir. İnşaat projelerinin başlangıcı  ve sonu vardır. Diğer sektörlerde olduğu gibi tekrarı yada devamı bulunmamaktadır. İnşaat yapım süreci, farklı proje katılımcılarını, farklı imalat kalemlerini ve birbirinden bağımsız proje organizasyonlarını içerir. Girişimciler, talepler,  öngörüler, proje yeri, proje ekibi, proje organizasyonu bütçe ve zaman değişkenleri her proje için farklıdır.Bu nedenle inşaat projelerinin verimli yönetimi, bilginin etkin paylaşımını gerekli kılar. 

Günümüzde şirketlerde ve buna bağlı olarak iş yapım süreçlerinde karşılaşılan en büyük sorunun iletişim kopukluğu ve standartlara oturmamış idare biçimlerinden kaynaklandığını görülmektedir. Özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda,  iş yapım yeri ve iş yönetim birimlerinin genellikle birbirinden ayrı olması, bilgi ve iş süreçlerinin işleyişini olumsuz etkilemektedir. Prosedürlerin, görev tariflerinin, iş tanımlarının ve iletişim mekanizmalarının iyi yapılamadığı projelerde ise büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Bu bağlamda tüm proje katılımcıları ve otoriteleri arasında süreç boyunca sürekli bir iletişime ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.

İnşaat sektöründe özellikle projelerin işletilebilmesi amacıyla farklı yazılımlar kullanılmakta ve gerek yerli gerek yabancı yazılımların bir arada kullanılması sonucunda ürün için gerekli olan birbirinden bağımsız ve entegrasyona dayanmayan bilgiye ulaşılabilmektedir. 

Bu noktada bilginin derlenmesi ve aynı platformda bilgi alışverişine dayanan bir yapı için, programdan bağımsız çekirdek bir ürün ve süreç  tanımlaması amacıyla  IFC (Industry Foundation Classes) ve ISO 10303 standartları geliştirilmekte olup bu noktadaki çalışmalar dünya çapında sürdürülmektedir. 

Diğer yandan özel sektör tarafından önerilen ve sistem entegrasyonunu içeren yazılımlar, yenilenme sürecinde güncelliğini kaybetmeleri ve değişen talepler ve koşullara ayak uyduramamaları sebebiyle başarısız olmuşlardır. 

Birbirinden bağımsız ve farklı konumdaki proje organizasyonları (işveren, mimari birimler, statik birimler, planlama birimleri, anayüklenici vb. gibi) tarafından sıklıkla kullanılan ve müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilen arayüzler vasıtasıyla veri alışverişini sağlayabilen (Autocad, Allplan, Avinal, Suretrak, Primavera vb. gibi) programlar için gerekli olan bilginin ortak bir platformda iletilememesi nedeniyle gerek süre ve gerek veri kayıpları ile karşılaşılabilmektedir.

Aynı zamanda kalite yönetimi için belirlenen iş süreçlerinin proje yönetimi için gerekli olan  güncel ve hızlı veri akışını sağlayacak bir yapıyı sunamadığı ve özellikle çoklu proje ortamlarında etkin ve efektif  yönetimin sağlanamadığı ve yönetim kademeleri arasında iletişim kopukluğu olduğu gözlenmiştir.

Bu noktada yukarıda bahsedilen problemler doğrultusunda oluşturulması amaçlanan çalışma Yönetim Sistemleri, Tasarım, Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Programları tarafından desteklenen Entegre Yapım Yönetiminin kurgulandırılması ve etkin bir yönetim için yeni bir model olarak önerilmesidir. Ayrıca bu çalışmada öngörülecek sistemin modülleri oluşturulacaktır.

Proje Sonunda Elde Edilecek Çıktılar


Günümüzde gelişim ve yenilenme ihtiyacı duyan inşaat firmaları, özellikle gelen müşteri talepleri doğrultusunda yapacağı işleri belirli bir standarta oturtmak ihtiyacını hissetmiş ve bu noktada ürün ve imalat kalitesini arttırabilmek amacıyla yönetim standartlarından faydalanmanın ve uluslar arası alanda kabul görebilmenin proje yönetim süreçleri için belirlenen standart prosedürler çerçevesinde iş takibi ile olabileceğini kavramıştır. 

Bu noktada, genele yönelik yaklaşımlar ve modeller ortaya koyan çalışmalar olmadığı görülmektedir. Türk İnşaat Sektöründe, Web Tabanlı Tasarım, ERP (Enterprise Resource Planning) ve Planlama Sistemleri Destekli Standartlara Oturan Entegre Yönetim Çözümlerine dayalı kavramsal ve uygulamaya yönelik bir modelin olmadığı tespit edilmiş ve bu noktada ortaya konması planlanan modelle birlikte standartlara oturmuş süreç ve bilgi paylaşımını destekleyen bir örnek oluşturularak mevcut inşaat yönetim yaklaşımının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Projede Hedeflenen Çıktının İç ve Dış Pazar Olanakları:
1) TMB ile yapılmış olan öngürüşmeler çerçevesinde, ulaşabileceğimiz program satış adedi mevcut yüklenicilerin durumunu da ele aldığımızda, minimum kırkbeş adet olarak öngörülmektedir.
2) Mimarlar ve Mühendisler odaları ile yapılan temaslarla program satış kapasitemizin, minimum otuz olabileceği varsayılmaktadır.
Kavramsal ve nesnel anlamda doğru biçimde tanımlanmış ve oluşturulmuş Web tabanlı yönetim sistemi, tasarım, girişim kaynak planlaması ve iş programlarının entegrasyonuna dayalı süreçlerin oluşmasını sağlayarak etkin bir proje yönetimi sunulacaktır.  Sonuç olarak farklı proje partnerleri arasındaki veri iletişimine dayalı bilgi değişimi sayesinde inşaat projelerindeki en önemli unsur olan inşaat süresinin kısaltılmasına ve bununla bağlantılı olarak kaliteli üretimin yapılmasına ve inşaat sürecinde oluşabilecek hataların tespit edilerek minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır.

Özellikle dünya genelinde IFC bazında yapılmakta olan çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Planlanan sistemin hayata geçirilmesi, sadece yurt içinde değil yurt dışında da yeni ar-ge çalışmaları başlatılmasına vesile olacaktır.

Beklenen çıktılar, yapının işletmeye açılması akabinde, yapı yönetimi için kullanılabilecektir. Bu noktada özellikle facility management konusunda yeni ar-ge çalışmalarının başlatılma potansiyeli yüksektir. 

Özellikle yaşamış olduğumuz Avrupa Birliği sürecinde, yapılması öngörülen çalışmayla, Tu-Dresden/Almanya ile  oluşturulmuş ortak Avrupa proje teklifleri çerçevesinde proje yöntem içeriğinde belirtilmiş olan IFC ve STEP çalışmalarında ortak hareket etme kararı almış bulunmaktayız. Bu noktada sağlanacak ortak başarı, gerek  ulusal alanda, gerekse toplumsal gönence de elde etmeyi arzu ettiğimiz Avrupa Birliği Entegrasyonunu destekleyeceği gibi, bilimsel ve akademik anlamda da bağların kuvvetlenmesini sağlayacaktır.Diğer bir hususta üniversitelerimiz ile özel sektör alanında yeni sayılabilecek bu girişimle, gerek akademik anlamda, gerek özel sektör bağlamında gelişmeye yönelik ilişkiler kurularak iki yönlü bir ilerleme kaydedilmesi sağlanacaktır.

Ortaya çıkan ürünün satışı ve pazarlanması sistemin tasarlanıp programlanması kadar önem arz etmektedir. Bununla ilgili olarak yukarıda bahsedilen stratejilere ek olarak ek stratejiler geliştirilecek ve ürünün müşteri ile kapsamlı teması sağlanacaktır.