CILECCTA-Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis - Bina Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi

Genel Bilgiler

Proje Adı CILECCTA-Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis - Bina Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
Başlangıç Tarihi 01.09.2009 Bitiş Tarihi 01.09.2013

Proje Amacı ve Hedefleri


Projenin ana amacı; akademik ve endüstrinin lider araştırmacı, kurum ve firmalarını bir araya getirerek, halihazırda Avrupa ülkelerinde kullanılan diğer standart diğer maliyet veri bankaları (PB/Price Bank) ve  yaşam dönemi envanterleri (LCI’s/Life Cycle Inventories) ile uyumlu tüm Avrupa ülkeleri inşaat sektörü için uygun bir yaşam dönemi maliyeti aracı (Life Cycle Cost) geliştirmektir. Araştırma kapsamında geliştirilecek olan yazılım karar destek sistemleri ile donatılmış sürdürülebilir bir değerlendirme analizi yapmayı da sağlayacaktır.

Bugüne kadar geliştirilmiş ve günümüzde Avrupa ülkelerinde kullanılan PB ve LCI araçları çok kriterli karar verme desteğini sağlayamamakta, hesaplama ve arayüz sistematikleri bakımından kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

Araştırmanın gerekçelerinde sektörün Ar-Ge yol haritasını yönlendiren üç organizasyonun hedefleri gözetilmiştir. Bunlar;
Avrupa Bina Endüstrisinin en önemli kurumlarından Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu (ECTP/Eurepean Construction Technology Platform): Platform sektördeki Ar-Ge çalışmaları için aşağıdaki stratejileri yayımlamıştır. Bu temel stratejiler;
  • Kullanıcı/Yatırımcı ihtiyaçlarını karşılama,
  • Sürdürülebilir olma,
  • İnşaat Sektörüne kolaylıkla transfer olma (endüstrileşebilme)’dır.

Avrupa Birliği Raporlarında (EC/European Communities), etkin kaynak kullanımını sağlayacak, inşaat sektörü ve bina yapımında “sürdürülebilirlik” kavramını, performansını ve pratiklerini kapsayacak olan ve ülkeleri ortak kullanımına açık bir LCC metodolojisi geliştirilmesini tavsiye etmektedir. Yatırımcının etkin bir ticari kullanıcı olma amacına ulaşması için yeni jenerasyon tüm yaşam maliyetlendirme (NGWLC-New Generation Whole Life Costing ) araçları ve Yaşam döngüsü seçeneklerinin (LCOs-Life Cycle Options) çıktılarının analizleri kullanılarak kesinleşmiş bir planlamaya ihtiyacı vardır. Bu bağlamda  konsorsiyum üyelerinin tümü yaşam döngüsü maliyet analizini (LCCA-Life Cycle Cost Analysis) araştırmak, geliştirmek ve ticarileştirmek arzusu içerisindedirler. Konsorsiyum üyeleri araştırmanın başlıca bilimsel amaçlarını, yaşam döngüsü maliyet analizi (LCCA) teorisinin gelişimini ve belirlenmiş birim fiyat bankaları ve yaşam döngüsü envanterleriyle uyumlu olmasını göz önünde bulundurarak 4 yıllık bir çalışma programı hazırlamışlardır.

Proje kapsamında geliştirilen yazılım sayesinde, Avrupa çapında kullanılan Birim Fiyat Bankaları ve Yaşam Döngüsü Envanterleri ile uyumlu biçimde Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi yapılabilecektir.

Proje İçindeki Ar-Ge Çalışmaları

CILECCTA, Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı kapsamında, 8 Avrupa ülkesinden aralarında Technobee’ninde bulunduğu 19 paydaşla birlikte yürütülen bir araştırma projesidir.
İnşaat sektörünün endüstriyelleşmesini destekleyen nitelikteki projemiz CILECCTA’nın esas hedeflemiş olduğu stratejik noktalar;
i)Kaynakların verimliliğini artırmak 
ii)Kullanıcı/Yatırımcı arasında ilerleme,ürün ve servislere dayalı bilgiyi artırmak
iii)Sektördeki katılımcıların yüksek bağlanabilirliği için ICT’nin kullanımında gelişimlerdir
Bu noktalarda başarıya ulaşabilmek için akademik ve endüstriyel araştırmacılardan kuruluşlardan ve firmalardan oluşan birinci sınıf bir konsorsiyum bir araya getirilmiştir. Konsorsiyumun ortak yürütmüş olduğu çalışmalarla oluşturacağı yaşam döngüsü maliyet analizi yazılımının; en son yaşam döngüsü maliyet analiz kapasitesine sahip, birim fiyat bankaları yaşam döngüsü envanterleriyle uyumlu, işlerin tamamı ve tamamlayıcıları için ihtiyaca göre düzenlenebilen, işi destekleyen kararların sağlanması için geliştirilebilir seçenekleri değerlendirme yetisine sahip, inşaat girişimlerinin %95’inde kullanıcıların 
kendi içlerinde yardımlaşarak kullanabildiği bir yazılım olması amaçlanmıştır. 

CILECCTA projesinin iş programı konsorsiyumda ortak yürütülen iş paketlerinden oluşmaktadır. Sözü edilen iş paketleri sırasıyla açıklanmıştır. 
WP1: Yaşam döngüsü maliyet analizi (LCCA)’nın bilimsel anlayışının geliştirilmesi
WP2: Birim fiyat bankaları (PBs) ve yaşam döngüsü envanterlerini (LCIs) tanımlama ve belirleme
WP3: Birim fiyat bankaları (PBs) ve yaşam döngüsü envanterlerinin (LCIs) veritabanlı ulaşımıyla entegre edilmiş yaşam döngüsü maliyet analizi (LCCA) yazılımını belirleme
WP4: MESSIB-Multi source energy storage systems in buildings (Binalarda çok kaynaklı enerji depolama sistemi) projesinde yaşam döngüsü maliyet analizi (LCCA)’nın yazılım kapasitelerinin gösterimi
WP5: Akdeniz resort gelişiminde yaşam döngüsü maliyet analizi (LCCA) yazılım kapasitelerinin gösterimi
WP6: Kentsel değişim senaryosunda yaşam döngüsü maliyet analizi (LCCA) yazılım kapasitelerinin gösterimi
WP7: Eğitim ve öğretim
WP8: Yayma ve standartlaştırma
WP9: CILECCTA projesi sonuçlarının işletilmesi/ avantajlarının alınması
WP10: Proje bilimsel ve teknik yönetimi
WP11: Konsorsiyum yönetimini kapsayan koordinasyon

CILLECTA çalışma planı ve çalışma paketleri arasındaki ilişki tabloda verilmiştir.

Technobee projenin WP1, WP2, WP3, WP7, WP8, WP9 ve WP10 nolu iş paketlerinde faaliyet göstermektedir. Technobee’nin sözü geçen iş paketlerinde yürütmüş olduğu görev aşama ve içerikleri aşağıdaki gibidir;
Subtask 1.1.3: Mevcut yaşam döngüsü maliyet analizi yazılımının kullanılabilirlik ve fonksiyonellik karakteristiklerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi (M1-M5)
Subtask 1.1.4: Yaşam döngüsü maliyet yazılımının performans ve özelliklerinin belirlenmesi (M1-M6)
Subtask 1.2.2: Mevcut yaşam döngüsü maliyet analizi yazılımının kullanılabilirlik ve fonksiyonellik karakteristiklerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi (M1-M4)
Subtask 1.2.4: Yaşam döngüsü analizi yazılımı esas alınarak seçenekler için performans ve özelliklerin belirlenmesi (M1-M6)
Subtask 1.3: Belirlenmiş performans ve özelliklerin CILECCTA yaşam döngüsü maliyet analizi yazılımı için entegre edilmesi(M1-M9)
Subtask 2.1: Birim fiyat bankası ve yaşam döngüsü envanteri tanımlanması    (M1-M8)
Subtask 2.1.1: Birim fiyat bankalarının tanımlanması (M1-M8)
Subtask 2.1.2: Yaşam döngüsü envanterlerinin tanımlanması (M1-M8)
Task 2.2: Birim fiyat bankaları ve yaşam döngüsü envanterleri performans karakteristiklerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi (Benchmarking) (M1-M10)
Task 2.3: Yaşam döngüsü maliyet analizi için yeni ölçümler ve standartlar (M1-M12)
Subtask 2.3.1: Karşılaştırmalı değerlendirme verilerinin analizi ve entegre edilmesi(M1-M8)
Subtask 2.3.2: Birim fiyat bankaları ve yaşam döngüsü envanterleriyle kullanım
için genel bir sınıflandırmanın dizaynı, kodlanması ve protokol erişimini en iyi pratik modeller üzerinde inşaa etme/kurma (M1-M8)
Subtask 2.3.3: Birim fiyat bankaları ve yaşam döngüsü envanterleri yazılım arayüzü için performans belirlenmesi (M6-M12)
Subtask 3.1.2: Bir daha gözden geçirme, taslakta değişiklik yapma ve en son yapı özelliklerini oluşturma için daha fazla görüş alış verişi yapma(M12-M15)
Subtask 3.2.1: Versiyon 01 yazılımının oluşturulması-son yapının belirlenmiş özelliklerinin uygulanması(M16-M28)
Subtask 3.2.2: Versiyon 01 CILECCTA yazılımının test edilmesi (M20-M28)
Task 3.4: Uygun M29-M48’de düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesi
Subtask 7.1.1: Her bir katılımcıdan CILECCTA projesi yürütücülerinin eğitimi
Subtask 8.1.1: Subtask 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 için bir protokol yayma takımı oluşturma
Subtask 8.1.2: Proje katılımcılarının girişimleri arasında küresel yaygınlaştırma
Subtask 8.1.3: Daha geniş bir inşaat endüstrisine küresel yayma
Subtask 8.1.5: Daha geniş topluluklara duyurulması / yaygınlaştırma 
Task 9.3: Proje sonrası gelişim için kaynak yaratma fırsatlarının tanımlanması, değerlendirilmesi ve işletilmesi 
Subtask 10.1.1: Bilimsel ve teknik yönetim
Subtask 10.1.2: Risk yönetimi

Proje Sonunda Elde Edilecek Çıktılar

CILECCTA, inşaat sektöründe Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi için kullanıcı odaklı ve bilgi tabanlı bir yazılım geliştirme projesidir.

Proje kapsamında geliştirilen yazılım sayesinde, Avrupa çapında kullanılan Birim Fiyat Bankaları ve Yaşam Döngüsü Envanterleri ile uyumlu biçimde Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi yapılabilecektir.